Maker reporter #56-Start-up School

DE PLEK WAAR ONDERNEMENDE STUDENTEN TOT HUN RECHT KOMEN

“Op 1 februari zijn wij met 18 studenten gestart met Start-up School, in de ruimte boven de playground.” zegt Addy, één van de drie co-founders.

Wij zijn drie ervaren docenten — Addy Aertse, Bram Finke en Stein Hurkx — van Summa College die menen dat het anders moet. “We zagen dat niet iedereen in schoolbanken tot zijn recht komt”, vertelt Bram. “Studenten met een ondernemende geest willen graag ondernemen en hun eigen bedrijf ontwikkelen. Daar is in het reguliere onderwijs vaak onvoldoende ruimte voor en dus haken ze af. Dat is echt zonde.”

Wij hebben een programma ontwikkeld waarbij we deze studenten helpen met hun groei als ondernemer en met de ontwikkeling van hun onderneming. Onze droom is om deze studenten na 3 jaar te lanceren met een future-proof onderneming én een mbo 4-diploma.

Stein: “Wij kiezen voor een vergaande hands-on aanpak. De jongeren leren ondernemen door te doen.” Natuurlijk speelt de ondernemende werkplek ook mee. Studenten — en wij ook — zijn blij dat ze onderdeel zijn van Microlab: in een hippe omgeving, tussen de ondernemers.

Onze droom is om een community te vormen met ondernemers, overheid en non-profit organisaties, zodat we samen inspirerend en relevant onderwijs kunnen bieden. Onze eigen rol is die van coach: we staan náást de studenten tijdens hun ontwikkeling.

We zetten heel erg in op duurzaamheid en het leveren van een maatschappelijke bijdrage. “Hopelijk kunnen we over 3 jaar enkele interessante en duurzame start-ups opleveren. Dat maakt de regio weer een beetje beter. Daar doen wij het voor,” zegt Addy.

--

The place for makers, creators and innovators.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store